کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

سرویس زیبایی جوان ایرانی؛ بخش مد و مدگرایی:


مدلهای شلوغ با بلندی اولیه از قد که تنها روی آنها کمی خورد میشود :
هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما


آموزش آرایش - کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

گاهی با چتری :
هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

و یا خورد تر تا زیر چانه :
هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

حتی برای موهای کاملا صاف نیز زیباست :
هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

در نوع خود کوتاهتر:
هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

آموزش آرایش - سیمرغ

شاید از اینکه موهای بلند و یکدستی دارید و همیشه آنها را با کلیبس یا کش پشت سر جمع می کنید خسته شده باشید بهتر است تغییر و تنوعی در چهره و موی خود ایجاد کنید با دیدن این تصاویر می توانید مدل موی خود را درعین حال که بلندی خود را حفظ می کند تغییر دهید :

مدلهای شلوغ با بلندی اولیه از قد که تنها روی آنها کمی خورد میشود :

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو


آموزش آرایش - کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

گاهی با چتری :

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

و یا خورد تر تا زیر چانه :

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

حتی برای موهای کاملا صاف نیز زیباست :

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

در نوع خود کوتاهتر:

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

هیرکات,کپ های جدید,مدل های مو

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما

آموزش آرایش - سیمرغ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه